background

terms and conditions

TERMS & CONDITIONS

For an English translation see below.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BEZOEKERS

De Organisatie van dit Evenement hanteert de algemene voorwaarden voor bezoekers.

1. De organisatie van dit Evenement is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen de “Organisatie”.

2.   De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle toegangsbewijzen en vormen derhalve een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende verkoop, schenking, en levering van toegangsbewijzen voor de Evenementen, waar en op welke locatie dan ook te houden of gehouden. Door verkrijging en/of gebruik van een toegangsbewijs en/of betreding van de locatie van het Evenement  aanvaardt de Bezoeker de inhoud van deze voorwaarden. Dit geldt ook indien de verkrijging van

een toegangsbewijs op welke wijze dan ook via derden tot stand is gekomen.

3. Toegang tot het Evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig toegangsbewijs. Toegang tot het Evenement verkrijgen alleen personen van 18 jaar en ouder. Personen die willen binnentreden kunnen worden verzocht en zijn dan verplicht hun legitimatie te tonen vanwege het controleren op bedoelde leeftijdsgrens. Personen onder de 18 jaar wordt de toegang tot het Evenement zonder meer

geweigerd, zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld. De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van de Organisatie. Het is verboden de toegangsbewijzen voor het Evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of de toegangsbewijzen op enigerlei wijze aan derden te koop aan te bieden en/of te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Bij overtreding van dit verbod is de Organisatie gerechtigd de toegang tot het Evenement te weigeren en alle hieruit voortvloeiende schade op de Bezoeker te verhalen.

4.  De Organisatie heeft het recht Bezoekers van het Evenement voorafgaand aan het binnentreden en/of tijdens het Evenement te (laten) fouilleren. De Bezoeker die zich daar niet aan onderwerpt kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld of kan onmiddellijk verwijderd worden.

5. Het is verboden professionele foto-, film-, en/of geluids- en/of andere opnameapparatuur van welke aard dan ook, glaswerk,  plastic flessen, dranken, etenswaren, drugs, blik, vuurwerk, dieren, wapens en/of gevaarlijke voorwerpen (waaronder  - maar niet beperkt tot  – spuitbussen of CS gas), voor zichzelf of een

ander mee te brengen naar - of in bezit te hebben op - de plaats waar het Evenement plaatsvindt, deze te gebruiken voor- of gedurende een Evenement, op straffe van inbeslagname. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd. De Bezoeker die dit verbod overtreedt kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld, of kan van het Evenement worden verwijderd en/of  overgedragen aan de Politie. In beslag genomen goederen zullen worden vernietigd.

6. De  Organisatie houdt zich in het algemeen het recht voor bepaalde personen de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van het Evenement  te verwijderen, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement. Dit geldt tevens indien naar het oordeel van e Organisatie een Bezoeker een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van de Organisatie aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere Bezoekers en voor ontkleding tijdens het Evenement (waaronder - maar niet beperkt tot – bijvoorbeeld een ontbloot bovenlichaam).

7.  Registratie van het Evenement  op een professionele en/of commerciële manier zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de  Organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, als ook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

8. Het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt  waaronder mede te verstaan de eventuele pendelbussen die worden ingezet om de Bezoeker  te vervoeren naar de toegangpoort van het Evenement alsmede het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Bezoeker op eigen risico. De  Organisatie kan in dit verband dan ook niet aansprakelijk gehouden worden,uitgezonderd het eventuele geval dat er sprake zou zijn van grove opzet of bewuste roekeloosheid van (de leiding van) de Organisatie. In het geval dat de Organisatie toch aansprakelijk gehouden kan worden, is haar eventuele aansprakelijkheid steeds beperkt tot EUR 50,000 wegens schade aan personen of gemaakte kosten, ontstaan door genoemd betreden of ijwonen, zoals bijvoorbeeld  - maar niet beperkt tot  - gehoorstoornissen, gezichtsstoornissen en  andere lichamelijke stoornissen dan  wel schade aan goederen van de Bezoeker, veroorzaakt door welke oorzaak ook, inclusief die welke voortvloeien uit handelingen van andere Bezoekers, handelingen van de Organisatie, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden, zoals onder meer standhouders. De Bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. De  Organisatie geeft de Bezoekers het advies om het gehoor tijdens het Evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde  gehoorbescherming te dragen.

9. De  Organisatie zal er naar streven dat het programma van het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor Bezoekers en/of derden mocht ontstaan.

10. De Organisatie is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het Evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

11. De Bezoeker van het Evenement is verplicht zich te houden aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van de  Organisatie, de vervoerder die het pendelverkeer uitvoert, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, politie en andere bevoegden. Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering van de Bezoeker door het ordepersoneel. Er kunnen veiligheidscamera’s aanwezig zijn op het Evenemententerrein.2. In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etc., heeft de  Organisatie het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het Evenement te annuleren. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals hierboven vermeld. In geval van verschuiving of annulering van het Evenement als bovenbedoeld, zal de Organisatie hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven.

13. Uitsluitend in geval van annulering zal de  Organisatie het entreegeld, maar niet de bespreekgelden/administratiekosten aan de Bezoeker op zijn verzoek restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden binnen een redelijke termijn welke plaatsvindt na de datum van het geannuleerde Evenement, op vertoon door de Bezoeker van een geldig toegangsbewijs, op en aan de door de Organisatie (dan wel de partij die betaling voor het ticket heeft afgehandeld)  aangegeven en bekend te maken wijze middels door haar bekend te maken kanalen.

14. De Organisatie is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het Evenement en de Bezoekers daarvan en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door de verkrijging van een toegangsbewijs van het Evenement en/of door betreding van de locatie van het Evenement verleent de Bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan alles in de ruimste zin des woords zonder dat de Organisatie of een aan deze vennootschap gelieerde vennootschappen enige vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn. De Bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij/zij zou kunnen hebben in voornoemde opnamen. Voor zover de Bezoeker enig naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht  toekomt op voornoemde opnamen draagt hij/zij deze rechten hierbij zonder enige beperking over aan de Organisatie en doet hij/zij hierbij onherroepelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten c.q. zal daar geen beroep op doen.

15. Het is de Bezoeker verboden te roken op een Evenement dat binnen op een locatie wordt georganiseerd door de Organisatie. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimtes. De Organisatie spant zich naar redelijkheid in om Bezoekers op dit rookvrije karakter te wijzen, maar kan er niet voor instaan dat het Evenement geheel rookvrij is. Het niet geheel rookvrij zijn van het Evenement geeft de Bezoeker nimmer recht op restitutie van het toegangsgeld of enige andere vergoeding. Bij overtreding van een rookgebod of rookverbod volgt voor zover mogelijk onmiddellijk verwijdering van de Bezoeker door het ordepersoneel en eventuele ten gevolge van de overtreding door de Bezoeker aan de Organisatie opgelegde boetes zullen op de Bezoeker worden verhaald.

16. Consumptiemunten gekocht tijdens een Evenement zijn alleen geldig gedurende het betreffende Evenement. Alleen tijdens een Evenement kunnen aangekochte consumptiemunten worden ingeruild. De  Organisatie gaat na afloop van het Evenement nimmer over tot restitutie van het aankoopbedrag van de consumptiemunten.

17. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.


ENGLISH VERSION

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR VISITORS.

In case of discrepancies between the Dutch text version of these Terms and Conditions and any translation, the Dutch version shall prevail.

1. The organisation off this event having its registered office in Amsterdam, hereinafter referred to as “Organisation” and/or “Organisator”. It is the organiser of various events that are held at its risk and expense under various names, to be referred to below as the “Event” or the “Events”.

2. These Terms and Conditions govern all admission tickets and thus form an integral part of all agreements with respect to the sale, grant and supply of admission tickets to the Events, wherever and at whatever location they may have been held or will be held in the future. By acquiring and/or using an admission ticket and/or by entering the location where the Event is held, the visitor accepts the content of these Terms and Conditions. This provision also applies if the admission ticket is acquired via third parties.

3. Admission to the Event will be granted only upon presentation of a valid admission ticket. Only persons who are 18 years of age or older will be granted admission to the Events. Persons who wish to enter may be requested to show their identification in connection with this age limit, and they must comply if they are requested to do so. Persons under 18 years of age will not be permitted to enter the Event, and the Organisation will not be obliged to refund the admission fee. The admission tickets remain the property of the Organisation at all times. The admission tickets to the Event may not be resold to third parties in any manner whatsoever, may not be offered for sale to third parties and may not be provided for or in the context of commercial purposes. If this prohibition is violated, the Organisation will be entitled to refuse entrance to the Event and recover all the ensuing damage from the other party.

4. The Organisation is entitled to search visitors to the Event (or to have them searched) when entering and/or during the Event. A person who refuses to undergo such a search may be prohibited from entering the Event without being entitled to a refund of the admission fee, or may be immediately removed from the Event.

5. Photographic, filming and/or sound and other recording equipment of any type whatsoever, glassware, plastic bottles, drinks, food, drugs, tins, fireworks, weapons and/or dangerous objects (including but not limited to spray cans or CS gas) may not be taken to or retained in one’s possession at the place where the Event is held, for oneself or for others, or used before or during the event, on pain of these being confiscated. Confiscated goods will not be returned. In addition, a visitor who violates this prohibition may be denied entrance (or further entrance) without any right to a refund of the entrance fee. Confiscated goods will be destroyed.

6. The Organisation generally reserves the right to deny certain persons entrance (or further entrance) to the Event or to remove them from the place where the Event is being held if it is of the opinion that removal is necessary in order to maintain public order and safety during the Event. This provision also applies if the organisation is of the opinion that a visitor is wearing an item of clothing or carrying or wearing a text or sign that the Organisation is of the opinion could be offensive, discriminating or insulting to other visitors, or that could give rise to aggression or unrest among other visitors, and in respect of undressing during the Event (including but not limited to, e.g., a bare upper body).

7. Without prior written permission from the Organisation, the Event may not be recorded in any manner whatsoever, including by means of photographing, filming or making audio and/or visual recordings. In addition, programmes, posters and other printed matter may not be reprinted.

8. Visitors enter the place where the Event is held and attend the Event at their own risk, in which context any liability on the part of the Organisation is in any event at all times limited to the amount that its insurer pays out in respect of the incident in question in connection with damage to persons or costs incurred as a result of the aforementioned entry or attendance, such as but not limited to hearing disturbance, visual disturbance and other physical disturbances or damage to the visitor’s goods due to any cause whatsoever, including damage caused by the actions of other visitors, actions on the part of the Organisation, its personnel and/or third parties it engages, unless the damage is caused by a gross, intentional act or omission or conscious recklessness on the part of the Organisation or its management. The visitor is explicitly aware that loud music will be played during the event. The Organisation advises the visitors to give their hearing a rest now and then during the Event by moving to a space where no music is being played.

9. The Organisation will attempt to ensure that the Event’s programme follows the announced schedule to every extent possible. However, it is not liable for variations in the schedule or for damage sustained by visitors and/or third parties as a result.

10. The Organisation is not liable for the content of the programme or the manner in which it is carried out, explicitly including the length of the programme.

11. Visitors to the Event are obliged to comply with the rules and regulations and/or changes to them and the instructions given by the Organisation, the operators of the place where the Even is being held, the security personnel, the fire brigade, the police or other authorised persons. Visitors who violate an order or prohibition will be removed immediately by the security personnel.

12. In the event of a case of force majeure in the broadest sense of the term, including in this respect illness and/or cancellation by the artist(s), strikes, fire, bad weather conditions, etc., the Organisation will be entitled to postpone the Event to another date or to hold it at another location, or to cancel the Event. The Organisation is not liable for any damage caused by cancellation or postponement as referred to above. The Organisation will publicise the postponement or cancellation of the Event to every extent possible in a manner that it deems appropriate.

13. The Organisation will refund the entrance fee, but not the ticket office fee/service charges, to visitors at their request only in the event of cancellation. However, a refund will be paid after a reasonable period of time only upon presentation of a valid entrance ticket after the date on which the Event that has been cancelled would have been held, in the manner and via the channels indicated by the Organisation.

14. The Organisation is authorised to make audio and/or visual recordings (or to have such recordings made) of the Event and the visitors to the event and to duplicate and publish those recordings (or have to them published) in any manner whatsoever. By acquiring an admission ticket to the Event and/or by entering the location where the Event is held, the visitor grants unconditional consent for such recordings to be made, edited, published and exploited, all in the broadest sense of the words, without that giving rise to any obligation on the part of the Organisation or any companies affiliated with that company to pay the visitor any form of compensation. The visitor hereby irrevocably waives any interest that he or she could have in respect of the above-mentioned recordings. Insofar as any neighbouring right and/or copyright and/or portrait right vests in the visitor in respect of the above-mentioned recordings, he or she hereby transfers such rights to the Organisation without any limitation and he or she hereby irrevocably waives his or her personality rights, or in any event he or she will not invoke them.

15. If smoking is prohibited and/or restricted in the venue by law, smoking is only permitted in the designated smoking areas. The visitors to the Event are obliged to comply with the regulations and/or any amendments to them and with instructions given by the Organisation, the operators of the location where the event is being held, the security personnel, the fire brigade, the police and other authorised persons. In the event of any violation of an order or prohibition, the visitor will be removed by security personnel immediately and any penalties that are imposed on the Organisation as a result of the visitor’s violation will be recovered from the visitor.

16. Consumption tokens bought during an Event are just valid for that specific Event. Purchased tokens not used will not be reimbursed by the Organisation.

17. Pets and other animals may not be taken to the Event.

18. These General Terms and Conditions are governed by Dutch law.